Dla wspólnot mieszkaniowych

Pracuję na terenie Pruszcza Gdańskiego i okolic. Zarządzam nowymi wspólnotami na podstawie dokumentacji od dewelopera oraz przejmuję administrowanie już działających wspólnot.

Czynności zarządzania powierzchnią wspólną nieruchomości obejmują szereg działań dla potrzeb wspólnoty. Pracuję w oparciu o plan na dany rok ustalony z zarządem danej wspólnoty. Współpracuję z usługodawcami z różnych branż (np. kancelarią prawną, inspektorem ogólnobudowlanym), by sprostać oczekiwaniom lokatorów. Prowadzę wymaganą przepisami prawa dokumentację i rozliczenia (tylko w formie przelewów bankowych). Używam programu Probit PRO-ZN.

Przykładowe usługi

To moja uniwersalna oferta zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Mogę dostosować ją do wymagań klienta.

 • analiza uwarunkowań nieruchomości: opisu stanu prawnego, technicznego i ekonomiczno-finansowego,
 • określenie indywidualnego planu zarządzania nieruchomością z zarządem wspólnoty,
 • organizowanie struktury formalnoprawnej dla nowo powstałych wspólnot mieszkaniowych, np. uzyskanie numeru REGON i NIP, otwarcie rachunku bankowego, zawarcie umów z usługodawcami, podjęcie niezbędnych uchwał i przejęcie dokumentacji budowlanej od dewelopera,
 • egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na budynek,
 • przeprowadzenie odbioru nieruchomości od poprzedniego zarządcy – na podstawie pisemnego protokołu przejęcie dokumentacji prawnej, finansowej, technicznej.

 • przygotowanie do zawierania, zmiany i rozwiązywania umów związanych z właściwym działaniem wspólnoty mieszkaniowej,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną w oparciu o uchwałę współwłaścicieli lokali w nieruchomości,
 • prowadzenie rozliczeń poprzez rachunek bankowy wspólnoty; przygotowanie do autoryzacji /podpisywanie przelewów bankowych,
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed instytucjami zewnętrznymi w zakresie obowiązujących umocowań prawnych,
 • przedsądowa windykacja należności właścicieli lokali na podstawie zapisów uchwały wspólnoty mieszkaniowej,
 • rozliczanie: kosztów związanych z bieżącą eksploatacją budynku w tym: wpłat z tytułu zaliczek na bieżące koszty utrzymania nieruchomości oraz wydatków na przeglądy, bieżącą konserwację i naprawy, opłat za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz różnych opłat specyficznych dla danej nieruchomości (antena zbiorcza, dźwig osobowy).

 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem: zlecanie i przeprowadzanie za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej, okresowych, specjalistycznych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, informowanie zarządu wspólnoty o wnioskach i zaleceniach pokontrolnych, kontrola i nadzór: nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku, nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości, nad usuwaniem awarii i ich skutków, uczestnictwo w odbiorach prac remontowych, modernizacyjnych oraz terminowego ich wykonania przy udziale inspektora z uprawnieniami ogólnobudowlanymi,
 • prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji technicznej obiektu,
 • ubezpieczenie części wspólnych nieruchomości i urządzeń technicznych należących do wyposażenia nieruchomości,
 • przygotowanie i zbieranie ofert prac remontowych (budowlanych) i innych usług dla wspólnoty,
 • sprawdzanie utrzymania czystości części wspólnych budynku i terenów zewnętrznych przynależnych do nieruchomości.

 • prowadzenie korespondencji w imieniu zarządu wspólnoty z zewnętrznymi instytucjami (Urząd Gminy, Miasta, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Starostwo, Urząd Skarbowy, banki i inne placówki),
 • realizacja uchwał właścicieli lokali, postanowień zarządu wspólnoty, rocznego planu finansowo-gospodarczego,
 • organizacja zebrań właścicieli lokali zgodnie z ustawą o własności lokali,
 • prowadzenie zestawień danych właścicieli lokali wraz z wielkością przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej, w formie rejestrów osobowych, elektronicznej bazy danych,
 • sprawowanie kontroli nad pracownikami ochrony osiedla,
 • organizowanie spotkań z zarządem wspólnoty mieszkaniowej, sprawozdanie bieżących spraw nieruchomości.

 • przygotowanie oferty kupna lub sprzedaży nieruchomości klienta,
 • doradztwo w kwestii kupna i sprzedaży w oparciu o aktualną sytuację na rynku nieruchomości,
 • przegląd ofert w oparciu o wytyczne klienta,
 • kontakt z potencjalnymi kupującymi i sprzedającymi,
 • oglądanie lokali na sprzedaż,
 • pomoc w załatwianiu formalności związanych kupnem lub sprzedażą nieruchomości.

Przykładowe usługi