Firma Podkomorzy ma przyjemność przedstawić Państwu swoją uniwersalną ofertę na czynności zarządzania powierzchnią wspólną Państwa nieruchomości.
Przedstawiona Państwu oferta, nie jest ofertą zamkniętą.
Istnieje możliwość jej dostosowania z uwzględnieniem oczekiwań klienta.

Oferujemy Państwu:

 • Współpracę z administratorem posiadającym wiedzę popartą kilkunastoletnim doświadczeniem
  we  współpracy z Zarządami Wspólnot, działaniami dla potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych.
 • Współpracę z szerokim zespołem wykonawców różnych branż świadczących usługi dla wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych klientów.
 • Współpracę z kancelarią prawną.
 • Współpracę z Inspektorem ogólnobudowlanym.
 • Współpracę opartą na przejrzystych procedurach, skutecznym obiegu informacji.
 • Analizę uwarunkowań nieruchomości : opisu stanu prawnego, technicznego i ekonomiczno-finansowego nieruchomości.
 • Określenie  indywidualnego planu zarządzania nieruchomością z Zarządem Wspólnoty

Organizowanie struktury formalnoprawnej dla nowopowstałych Wspólnot Mieszkaniowych, w szczególności:

 • uzyskanie numeru REGON i NIP,
 • otwarcie rachunku bankowego dla wspólnoty mieszkaniowej,
 • zawieranie umów oraz podejmowanie uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej,
 • przejęcie dokumentacji budowlanej od dewelopera – przy „nowych” wspólnotach.

W porozumieniu z Zarządem nieruchomości przeprowadzenie odbioru nieruchomości od poprzedniego zarządcy.
Na podstawie pisemnego protokołu przejęcie dokumentacji prawnej, finansowej, technicznej.

Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości.

 • Przygotowanie do zawierania, zmiany i rozwiązywania umów związanych z właściwym działaniem Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną w oparciu o uchwałę współwłaścicieli lokali w nieruchomości.
 • Prowadzenie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty; przygotowanie do autoryzacji /podpisywanie przelewów bankowych.
 • Reprezentowanie  Wspólnoty Mieszkaniowej przed instytucjami zewnętrznymi w zakresie obowiązujących umocowań prawnych.
 • Przedsądowa windykacja należności właścicieli lokali, opierając się o zapisy uchwały wspólnoty mieszkaniowej.
 • Rozliczanie:
  - kosztów związanych z bieżącą eksploatacją budynku w tym: wpłat z tytułu  zaliczek na bieżące koszty utrzymania nieruchomości oraz wydatków na przeglądy, bieżącą konserwację i naprawy.
  - opłat za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz różnych opłat specyficznych dla danej nieruchomości( antena zbiorcza, dźwig osobowy).
Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości.
 • Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem:
  Zlecanie i przeprowadzanie za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej, okresowych, specjalistycznych przeglądów   nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Informowanie Zarządu Wspólnoty o wnioskach i zaleceniach pokontrolnych.
  Kontrola i nadzór:
  - nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku.
  - nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości.
  - nad usuwaniem awarii i ich skutków.
  - uczestnictwo przy odbiorach prac remontowych, modernizacyjnych oraz terminowego ich wykonania
  przy udziale inspektora z uprawnieniami ogólnobudowlanymi.
 • Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji technicznej obiektu.
 • Ubezpieczenie części wspólnych nieruchomości i urządzeń technicznych należących do wyposażenia nieruchomości.
 • Przygotowanie i zbieranie ofert o prace remontowe (budowlane) i innych usług dla wspólnoty.
 • Sprawdzanie utrzymania czystości części wspólnych budynku i terenów zewnętrznych przynależnych
  do nieruchomości.
Czynności związane z bieżącą obsługą nieruchomości i jej współwłaścicieli.
 • Prowadzenie korespondencji w imieniu Zarządu Wspólnoty z zewnętrznymi instytucjami
  (Urząd Gminy, Miasta, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Starostwo, Urząd Skarbowy,
  banki i inne placówki).
 • Realizacja uchwał właścicieli lokali i postanowień Zarządu Wspólnoty.
 • Organizacja zebrań właścicieli lokali zgodnie z ustawą o własności lokali.
 • Prowadzenie zestawień danych właścicieli lokali, wraz z wielkością przypadających im udziałów
  w nieruchomości wspólnej, w formie rejestrów osobowych, elektronicznej bazy danych.
 • Podstawę naszych działań stanowi roczny plan finansowo-gospodarczy, uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Organizowanie spotkań z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, sprawozdanie bieżących spraw nieruchomości.


Jesteśmy otwarci na dyskusje związane z zarządzaniem nieruchomością.

Mamy nadzieję, że przedstawiona przez Nas propozycja pozwoli Państwu na podjęcie dalszych z nami rozmów,

które przypieczętują podpisaniem umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną.

Zapraszamy do rozmów.

Nasz adres:

ul. Podkomorzego 40A
83-000 Pruszcz Gdański

Nasze telefony:

+48 531 539 769
+48 607 451 509

Nasz email:

kontakt@podkomorzy.com
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © All Rights Reserved klucz Podkomorzy 2013 | projekt: zinkstudio